תנאי הצטרפות וחברות בפאנל My Seker

פאנל MySeker מופעל ע"י קנטאר מדיה בע"מ ח.פ. 512347576 (להלן: קנטאר או החברה) עבור ובבעלות טיילור נלסון סופרס טלסקר בע"מ, ח.פ. 513008250.
תנאים אלה מסדירים ויחולו על חברותך בפאנל MySeker. יש לקרוא גם את התנאים של כללי מתן נקודות בפאנל, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
ההצעה שנעשית על ידי קנטאר להשתתף בסקרים ומחקרים וקבלת הצעה זו על-ידיך באמצעות מסירת הפרטים הנדרשים, יוצרות התקשרות חוזית מחייבת בינינו. תנאים אלה הינם חוזה לאספקת שירותים ואין בהם כדי ליצור שותפות או יחסים של סוכן וספק עיקרי או יחסי עובד ומעביד בינך ובין קנטאר.
תנאים אלה מסדירים וחלים על השימוש באתר אינטרנט זה. על-ידי שימוש או כניסה לאתר, הנך נותן את הסכמתך לתחולת תנאים אלה. בהיעדר הסכמה לתנאים אלה אינך רשאי להיכנס או לעשות שימוש כלשהו באתר.
1. הצטרפות לפאנל 

 1. חברות בפאנל פתוחה לתושבי מדינת ישראל בלבד מעל גיל 12 (כאשר מתחת לגיל 18 נדרשת הסכמת ההורים או האפוטרופוס). בסיום השלמת שאלוני הרישום שמך ופרטיך יכנסו למאגר החברים של הפאנל האינטרנטי MySeker המנוהל על ידי קנטאר. עובדי קנטאר, חברות האם, חברות אחיות, שותפים וספקים ובני המשפחה הקרובה אינם רשאים להירשם לפאנל ולהשתתף בסקרים.
 2. החברות ב-MySeker הינה ללא תשלום. השתתפות בסקרים הינה וולונטארית. ראה סעיף "הפסקת התקשרות" לצורך תנאי הפסקת השתתפות בסקרים ובפאנל. 
 3. החברות בפאנל הינה אישית ולא ניתנת להעברה.
 4. ניתן להירשם לפאנל פעם אחת בלבד. קנטאר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל בקשת הצטרפות שהיא. 
 
2. פרטים אישיים 
 1. אתה אחראי לדאוג כי פרטיך האישיים הנמצאים אצל קנטאר הינם מעודכנים (כולל מספר טלפון סלולרי אישי, כתובת מגורים וכתובת e-mail).
 2. הינך מתחייב לכך כי כל המידע אותו אתה מספק כחבר פאנל הינו נכון ומדויק.
 3. שם המשתמש והסיסמה שלך הינם חסויים ופרטיים ובאחריותך לשמור עליהם כסודיים. קנטאר לא תהיה אחראית לשום שימוש שאינו מורשה בחשבונך ובכללו שימוש לא מורשה בשם המשתמש והסיסמה. 
 4. באמצעות הצטרפות לפאנל MySeker הינך מסכים ש-קנטאר תשמור ותעבד את פרטיך האישיים. ראה הצהרת פרטיות למידע נוסף.
 
3. קניין רוחני 
 1. כל הדפים והתוכן הנכללים באתר זה ובסקרים הקשורים, לרבות אך לא רק: מלל, עיצוב גרפי, אודיו, וידיאו, תמונות, סקרים, סמלים מסחריים (לוגו) וכל חומר אחר הינם קניין רוחני או מותרים בשימושה של חברות קנטאר, חברת האם Kantar העולמית והחברות המוחזקות בבעלותה,  שותפיה העסקיים והחברות הקשורות עימה, לרבות סימני מסחר, סימני שירות, זכויות יוצרים, פטנטים וסודות מסחריים. אין לשנות, להעתיק, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, לפרסם ברבים, להציג, להעלות, לשלוח, לשדר או להפיץ, בכל דרך שהיא תוכן המצוי באתר וסקרים הקשורים לכך, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 
4. הפסקת התקשרות 
 1. קנטאר רשאית להפסיק את חברותך בפאנל באופן מידי באמצעות הודעת e-mail או כל שיטה אחרת בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. הפרת אחד מהתנאים המופיעים בתנאי החברות ו/או בהצהרת הפרטיות של הפאנל או בכתב הסכמה או בכללי מתן פרסים.
  2. ביצעת שימוש לא נאות בחברותך בפאנל
  3. במידה והזכות של קנטאר להשתמש במידע הנדרש לצורכי ניהול הפאנל הופסקה על-ידך, ו/או על ידי חוק או מסיבה אחרת.
  4. לא ענית על שאלון / סקר (בצורה מלאה) בתקופה של 6 חודשים או יותר, או שלא ענית על סקר (בצורה מלאה), במשך 10 הזמנות רצופות שקיבלת להשתתף בסקרים.
  5. קנטאר מבצעת בדיקות אקראיות באמצעות שאלות בקרה, לוודא מילוי ראוי של הסקרים בתשומת לב נאותה. במידה ויהיה קיים ספק לגבי נאותות מילוי הסקר על-ידך – תשלח אליך קנטאר הודעת התראה בנושא. במידה ובבדיקה נוספת יהיה קיים ספק חוזר בקשר לנאותות מילוי הסקר על-ידך, קנטאר תהא רשאית להפסיק חברותך לאלתר.
 
 1. קנטאר רשאית להפסיק את חברותך בפאנל במתן הודעה של 30 יום מראש באמצעות e-mail ללא מתן סיבה.
 2. עם הרשמתך לפאנל הינך מסכים לקבל דואר אלקטרוני המזמין אותך להשתתף בסקרים. מדי פעם נשלח אליך עלונים ומידע הקשורים לחברותך בפאנל.
 3. עם סיום חברותך בפאנל תבוטל זכותך להמרת נקודות ופרסים שהצטברו במהלך תקופת החברות. ראה כללי מתן נקודות בפאנל למידע נוסף בהקשר זה.
 
 1. תקשורת 
 1. כל המידע שאתה שולח לקנטאר מלבד פרטיך האישיים כולל שאלות, הערות, תגובות לפאנל והצעות יחשב כמידע שאינו חסוי וללא זכויות קניין.
 2. למעט המפורט בהצהרת הפרטיות, קנטאר רשאית להשתמש בכל סוגי המידע הללו לכל סיבה שהיא.
 3. הנך מתיר בזה במפורש לחברה לעשות שימוש לכל מטרה שהיא וללא תמורה בכל רעיון, קונספט, ידע או טכניקה שיהיו כלולים בכל תקשורת או דו-שיח בינך לבין החברה
 
6. שיפוי 
 1. הנך מתחייב בזה לפצות ולשפות את החברה, עובדיה מנהליה, נשואי המשרה שלה, סוכניה ונציגיה בגין כל תביעה או דרישה לפיצוי והחזר הוצאות של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעות או הקשורות לכל הפרה של תנאים אלה או של הוראת כל דין מצידך
 
 
7. קיום חלקי 
 1. במידה וחלק מתנאים אלה יבוטלו, או יהיו בלתי ניתנים לאכיפה, מכל סיבה שהיא, בהתאם להחלטת בית משפט מוסמך, יהיו תנאים אלה חסרי תוקף, אולם לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפם של יתר התנאים, אשר לא הוכרזו כבטלים או כבלתי ניתנים לאכיפה, כאמור לעיל.
 
 
8. אבטחת נתונים 
 1. כל המידע האישי שאתה מספק לחברה ישמר בהתאם למפורט בהצהרת הפרטיות שלנו
 
 
9. סמכות שיפוטית 
 1. למעט במקרים בהם שונו או תוקנו תנאים אלה בכתב על-ידי החברה, תנאים אלה, מדיניות הסודיות, ותנאי תכנית התגמול, מהווים חוזה ממצה ושלם בינך לבין החברה בכל הקשור והנוגע לחברותך בפאנל. 
 2. תנאים אלה יהיו כפופים יפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל 
 3. הצדדים מסכימים באופן בלתי חוזר למסור את הסמכות הבלעדית להכרעה בכל תביעה ועניין הנובע או הקשור לתנאים אלה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו